četrtek, 24. maj 2012

Brezplačni izvodi revije Življenje in tehnika

V knjižnici na Hajdrihovi 28 je ostalo še nekaj izvodov revije Življenje in tehnika, ki nam ga je podarila Tehnična založba Slovenije, kot promocijsko darilo ob ogledu gradbišča Tobačna mesto.

Izvodi so brezplačni, zato si jih lahko vzamete!


Sponzorju revij se zahvaljujemo za donacijo! Če vam je revija všeč obiščite www.tzs.si.

torek, 08. maj 2012

Ogled gradbišča Tobačna mesto 8.5.2012

Nekaj fotografij iz ekskurzije dne 8.5.2012 na gradbišču Tobačna mesto.

Na tem mestu, bi se radi zahvalili asist. dr. Juretu Klopčiču za pomoč pri izvedbi tega ogleda.
Več o projetku Tobačna mesto: http://www.imos.si/aktualno/tobacna_mesto

ponedeljek, 07. maj 2012

Statut društva


Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih in Zakona o društvih ZDru‐1 (Uradni list RS, štev. 64/2011-UPB2) je občni zbor dne 22.3.2012 sprejel sklep o uskladitvi temeljnega akta Društva študentov vodarstva  in v ta namen sprejel naslednji

STATUT DRUŠTVA ŠTUDENTOV VODARSTVA

I.                    SPLOŠNE DOLOČBE


1.    člen
Društvo študentov vodarstva  je samostojno, prostovoljno in nepridobitno stanovsko združenje študentov vodarstva, ki želijo svoje znanje razširiti, praktično uporabiti in deliti z drugimi.

2. člen
Ime društva je »Društvo študentov vodarstva « (v nadaljnjem besedilu društvo) in ima svoj sedež v Ljubljani. O morebitnih spremembah naslova društva lahko odloči izvršni odbor društva. Območje delovanja društva je enako območju Republike Slovenije.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik društva, v njegovi odsotnosti ali nezmožnosti podpredsednik društva. Ime in priimek zastopnika ter naslov društva je predsednik društva dolžan sporočiti pristojnemu organu, ki vodi register društev.

4. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike premera do 5 cm. Vsebuje znak društva, ki predstavlja zemljo in vodo, brez katere življenje ne bi obstajalo. Na krogu je tudi napis DŠV.  Okrog znaka je napis »Društvo študentov vodarstva«.

5. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami zaradi uresničevanja skupnih ciljev, ki so skupnega pomena v občini, regiji ali Republiki Sloveniji ter v tujini.

6. člen
Društvo se lahko včlani v sorodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.


Društvo, kot član te organizacije, usklajuje svoj program dela z njenimi cilji. Pri uresničevanju svojih interesov lahko sodeluje tudi s sorodnimi društvi in organizacijami doma ali v tujini, ki delujejo v interesu mladih. 

II.                  NAČELA, CILJI IN DELOVANJA


7. člen
Društvo je v svojemu delovanju avtonomno.

8. člen
Člani društva so enakopravni ne glede na družbeni položaj, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

9. člen
Društvo deluje javno. Javnost dela društvo zagotavlja vsaj na en izmed naslednjih načinov:
 • ·   z objavljanjem vabil in zapisnikov organov društva,
 • ·   s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • ·   preko društvene internetne strani in skupnega e‐naslova,
 • ·   preko oglasne deske,
 • ·   preko društvenega glasila in
 • ·   preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike javnih medijev. Za zagotavljanje obveščanja javnosti je odgovoren tajnik.

10. člen
Glavni namen društva je druženje študentov vodarstva

Cilji društva:
 • ·   združevanje študentov vodarstva, ki želijo svoje znanje razširiti, praktično uporabiti in deliti z drugimi.
 • ·   spodbujanje zanimanja za vodarstvo med mladimi

Društvo v skladu z zakonom opravlja sledeče osnovne, nepridobitne dejavnosti:


 • ·   sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti na področju vodarstva
 • ·   organizacija strokovnih ekskurzij za člane društva
 • ·   organizacija okroglih miz na temo vodarstva
 • ·   organizacija dogodkov s ciljem druženja članov društva
 • ·   pomoč študentom vodarstva pri študijuIII.                ČLANSTVO

11. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejema statut društva in podpiše pristopno izjavo. Član društva lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima status študenta v Republiki Sloveniji, ter veljavno dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji.

12. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko pridobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima posebne zasluge na področju dejavnosti društva. Naziv častnega člana društva podeljuje zbor članov na predlog izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja ter koriščenja materialnih ugodnosti.

13. člen
Članstvo v društvu se preneha:
 • ·   s črtanjem
 • ·   z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča, če član društva ravna proti
 • ·   interesom in ciljem društva
 • ·   član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje izjavo o izstopu.

14. člen
Črtanje iz evidence članstva opravi izvršni odbor. Črtajo se tisti člani:
 • ·   ki ne obnovijo svojega članstva v predpisanem roku enega leta

15. člen
Pravice članov so:
 • ·   da so seznanjeni s finančno materialnim poslovanjem društva
 • ·   da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
 • ·   da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja društva.

Dolžnosti članov so:
 • ·   da spoštuje statut in druge akte društva
 • ·   da uresničuje sklepe organov društva
 • ·   da sooblikujejo in uresničujejo program društva
 • ·   da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva
 • ·   da varujejo ugled društva in njegovih članov
 

16. člen
Društvo ima lahko tudi simpatizerje. Simpatizerji so lahko fizične osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Simpatizerji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.
IV.                ORGANI DRUŠTVA

17. člen
Organi društva so:
 • ·   zbor članov društva
 • ·   izvršni odbor društva
 • ·   nadzorni odbor društva
 • ·   častno razsodišče

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

18. člen
Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
Pristojnosti zbora članov so:
 • ·   sprejema statut društva in druge potrebne akte in spremembe teh aktov
 • ·   sprejema programske usmeritve društva
 • ·   voli in razrešuje organe društva
 • ·   obravnava in sprejema finančno poročilo društva in finančni načrt
 • ·   obravnava program društva
 • ·   ustanavlja komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike
 • ·   odloča o prenehanju delovanja društva
 • ·   imenuje častne člane društva
 • ·   odloča o pritožbah zoper sklepe odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • ·   obravnava in sklepa o poročilih organov društva
 • ·   podeljuje pohvale in priznanja društva
 • ·   odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z nameni in
 • ·   cilji društva
 • ·   sprejema in spreminja pravilnike.

Dnevni red z ustreznimi materiali za razpravo morajo biti javno objavljeni najmanj 3 dni pred sklicem zbora članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

 
19. člen
Seja zbora članov je lahko redna ali izredna. Redno sejo zbora članov sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 30 članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. Zbor članov se skliče tako, da se pisno obvesti vse člane.
20. člen
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 7 članov.

21. člen
Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

22. člen
Seji zbora članov smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem društva, kot npr. predstavniki podjetij, drugih organizacij, predstavniki državnih organov in državljani nasploh, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zahtevah, o katerih sklepa zbor članov.

23. člen
Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnikov, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

24. člen
Volitve organov društva:
 • ·   volitve organov društva so neposredne in tajne
 • ·   volitve se izvajajo vsako leto, praviloma zadnji teden oktobra
 • ·   volitve se izvedejo kot točka dnevnega reda zbora članov
 • ·   volilno pravico imajo vsi redni člani društva


25. člen
Izvoljeni člani so predstavniki vseh članov društva in niso vezani na nikakršna navodila.

IZVRŠNI ODBOR

26. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema rednima zboroma članov. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Izvršni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik in 2 izvoljena člana. Mandat članov izvršnega sveta je eno leto. Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj enkrat mesečno. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Izvršni odbor sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

27. člen
Izvršni odbor:
 • ·   skrbi za uresničevanje programa društva
 • ·   sklicuje zbor društva ter pripravi potrebno gradivo
 • ·   vodi posle, ki zadevajo evidenco članov
 • ·   sestavi letni plan dela
 • ·   predlaga zboru članov pohvale in priznanja
 • ·   odloča o nakupu in prodaji nepremičnih
 • ·   odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi organizacijami
 • ·   skrbi za materialno finančno poslovanje društva
 • ·   upravlja s premoženjem društva
 • ·   pripravlja predlog aktov društva
 • ·   uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov


28. člen
Predsednik društva:
 • ·   predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini
 • ·   je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije
 • ·   sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, ter podpisuje akte društva
 • ·   je odredbodajalec za upravljanje s sredstvi društva.
 • ·   Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. Mandat predsednika je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve.

29. člen
Podpredsednik društva v primeru odsotnosti predsednika društva sklicuje in vodi seje izvršnega odbora s privolitvijo predsednika. Njegov mandat traja eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve.


30. člen
Tajnik:
 • ·   skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijomed organi društva
 • ·   skrbi za evidenco članov društva
 • ·   praviloma vodi zapisnike sej izvršnega odbora
 • ·   je odgovoren za javnost dela društva
 • ·   Mandat je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve.NADZORNI ODBOR

31. člen
Nadzorni odbor:
 • ·   sprejema delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem društva, tako da:
 1. preverja skladnost poslovanja organov z akti društva
 2. ugotavlja smotrnost izdatkov in gospodarnost ravnanja izvršnega odbora s premoženjem društva
 3. izvaja druge nadzorne naloge, za katere ga zadolži zbor članov

 • ·   enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo
 • ·   Sestavljen je iz treh članov. Člani iz svojih vrst izvolijo predsednika.
 • ·   Član nadzornega odbora društva je lahko tudi častni član društva, če je istočasno redni član.
 • ·   Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora in drugih izvršnih organov. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.
 • ·   Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
 • ·   Mandatna doba članov nadzornega odbora je 1 leto, z možnostjo ponovne izvolitve.

32. člen
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi neskladnost odločitve s statutom društva, le to sporoči predsedniku društva. Odločitve, za katere je z razsodbo ugotovljeno, da so neskladne s pravnimi akti in drugimi odločitvami, prenehajo veljati takoj. Organu, ki je tako odločitev sprejel, poda utemeljitev in javno objavi svojo razsodbo. V primeru, da nadzorni odbor ugotovi neskladnost posameznih določb aktov društva, o tem pisno obvesti predsednika društva. Izvršni odbor mora take akte pripraviti v roku 30 dni od dneva vročitve obvestila, ter sklicati občni zbor društva v nadaljnjih 30‐ih dneh.
ČASTNO RAZSODIŠČE

33. člen
Častno razsodišče (v nadaljevanju razsodišče) je neodvisen samostojen organ, ki odloča o kršitvah iz 34. člena tega statuta. Mandat članov je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve. Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Razsodišče vodi postopek v skladu s pravilnikom o postopku pred častnim razsodiščem in izreka sankcije. Razsodišče veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani, sklepe pa sprejema soglasno. Za svoje delo je odgovorno zboru članov.34. člen
Kršitve, ki jih obravnava razsodišče so naslednje:
 • ·   kršitve določb tega statuta in pravilnikov
 • ·   nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
 • ·   neizvrševanje sklepov organov tega društva
 • ·   dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

35. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so:
 • ·   opomin
 • ·   javni opomin
 • ·   izključitev

36. člen
Postopek pred razsodiščem proti članom društva se začne na predlog zbora članov, izvršnega odbora, nadzornega odbora, drugega organa društva ali posameznega člana društva. Član društva mora biti zaslišan pred razsodiščem, omogočen mu mora biti njegov zagovor. O zaslišanju se vodi zapisnik. Zoper sklep, ki ga izda razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, kot drugostopenjski organ v roku 30 dni po vročitvi sklepa. Zbor članov društva sklep razsodišča potrdi, spremeni ali razveljavi. Odločitev zbora je dokončna.

V.                  MATERIALNO‐FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

37. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo društva. S premoženjem upravlja izvršni odbor društva. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva odloča izvršni odbor.

38. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov.

39. člen
Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi društva je predsednik društva, finančne in materialne listine podpisuje blagajnik društva, v njegovi odsotnosti pa predsednik društva.

40. člen
Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi donatorji, financerji lahko izvršni odbor in v njegovem imenu predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

41. člen
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi. Društvo bo vodilo knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Delo blagajnika je javno.
42. člen
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev, društvo lahko pogodbeno zaposli finančnega strokovnjaka.

43. člen
Vsak član društva ima pravico zahtevati od nadzornega odbora, da pregleda finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, ter pripravi članu vpogled v dokumentacijo.

44. člen
Dohodki društva so:
 • ·   sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in tečajev
 • ·   sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih, razpisih
 • ·   sredstva, pridobljena od državnih organov (občina, pokrajina, država)
 • ·   darila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev.


VI.                KONČNE DOLOČBE

45. člen
Društvo preneha s svojih delom po volji članov, in sicer s sprejetjem sklepa o prenehanju, ki ga sprejme zbor članov. Sklep mora biti sprejet na zboru članov v skladu s 21. členom statuta društva. Če društvo preneha z delovanjem zbora, določimo društva, katerim pripada njegovo premoženje potem, ko se poplačajo vse obveznosti društva. V kolikor takega društva ni, pa na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Društvo lahko preneha s svojim delovanjem po samem zakonu, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
 
46. člen
Pravilnik o postopku pred častnim razsodiščem se mora sprejeti v roku 6 mesecev po registraciji društva. 
47. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov društva. Uporabljati se začne z dnem, ko jih pristojni organ za notranje zadeve overi.

48. člen
Ta statut je bil sprejet na zboru članov društva, 22.3.2012
Predsednik društva: Domen Dolšak

Kraj in datum: Ljubljana, 22. Marec 2012